string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1


O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 WRZEŚNIA 2017r o godz. 930 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 33 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Orzesze ul. Wyzwolenia  11  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów nr KA1M/00048318/4.

Nieruchomość składa się z dwóch działek:

o nr 1055/173 i pow. 5.270 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 145,86 m2
w zabudowie wolnostojącej wybudowanym w latach 70 XX w., garażem o pow 14,20 m2, stodołą
o pow.36,50m2, budynkiem gospodarczym o pow 82,19 m2

o nr 1054/173 i pow. 10.390 m2 niezabudowanej, nieogrodzonej porośniętej trawą i samosiewem liściastym
w zachodniej części, gdzie dodatkowo znajduje się skarpa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 410.778,00 zł

w tym łączna wartość prawa służebności mieszkania 63.079,00 zł

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę:   273.852,00 zł

   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 41.077,80 zł.

   Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

        Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 07.09.2017 do 08.09.2017 w godz. od 13.00 do 15.00

       W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 912/14.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 


Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2