string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 5

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza
w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.07.2017r. o godz. 1100 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  43 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Łaziska Górne, ul. Wyrska 3d/8  stanowiącej własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie nr KA1M/00072498/6.
    
Lokal składa się z trzech pokoi, łazienki, wc, przedpokoju oraz kuchni.
Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 59,50 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,80 m2 oraz balkon.
Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku. 

     Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.840,00 zł
     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 98.130,00 zł

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 13.084,00 zł. 

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnik winien umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach 07.07.2017r. oraz 10.07.2017r.  w godz. od 14:00 do 16:00.
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 1541/15.  


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 4
Następna strona: Licytacja nieruchomości 6