string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 WRZEŚNIA 2017r, o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  62 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej obejmującej: dwie działki gruntu  nr 756/125 o pow. 4658 m2  i nr 165/124 o pow. 1200 m2, zabudowane halą produkcyjną  o pow. 365,14 m2 i budynkiem biurowym o pow. 65,04 m2. Nieruchomość położona jest  w miejscowości:  Łaziska Górne  ul.  Łazy 21 i stanowi własność dłużników Dla nieruchomości Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów  prowadzona jest księga wieczysta nr KA1M/00010612/0.
 
     Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 575.151,00 zł
     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę:  431.363,25  zł

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 57.515,10 zł

   Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika w dniu licytacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 21.09.2017 do 22.09.2017 w godz. od 13.00 do 14.00
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego
w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 456/12. 

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 3
Następna strona: Licytacja nieruchomości 5