string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29 czerwca 2017r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 32 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Orzesze, ul. Szafrańca 3A stanowiącej własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów nr KA1M/00005747/7.
     Na przedmiotową nieruchomość składają się: działka gruntu nr 1336/197 o powierzchni 1114 m2 i budynek mieszkalny o powierzchni 148,72 m2  w skład którego wchodzi parter obejmujący werandę, trzy pokoje, łazienkę, kuchnię, przedpokój, klatkę schodową, wiatrołap, oraz poddasze na którym znajdują się dwa pokoje, przedpokój, strych.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 364.067,00 zł.

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę:  242.711,33  zł.

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 36.406,70 zł. 
 
   Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/ Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika w dniu licytacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnik winien umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 26.06.2017r. do 27.06.2017r. w godz. od 13.00 do 15.00
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 3431/10. 

     Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości.
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 2
Następna strona: Licytacja nieruchomości 4