string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 SIERPNIA 2017  o godz. 1430 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  33 odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 położonej w miejscowości Orzesze, ul. Jaśkowicka 20 stanowiącej własność dłużnika .

Na przedmiotową nieruchomość składają się dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 1.343,00m2 na których wzniesiony jest murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym  o powierzchni użytkowej wynoszącej 195,70m2.   Dla nieruchomości Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta  nr KA1M/00007885/0.

 

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 289.000,00 zł

     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę:  216.750,00 zł

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 28.900,00 zł 

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia
a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 27.07.2017 do 28.07.2017 w godz. od 13.00 do 15.00

     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 476/16/ AŻ

  Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3