FAQ

 

FAQ - (ang. Frequently Asked Questions - najczęściej zadawane pytania).

W dziale tym znajdą Państwo mini słownik zawierający podstawowe zwroty i definicje, a także przepisy prawa związane w postępowaniem egzekucyjnym

 

Mini słownik egzekucyjny:

Wniosek egzekucyjny jest pismem procesowym, które – oprócz wymogów z art. 126 K.p.c., czyli:

1. oznaczenia sądu (lub komornika), do którego jest skierowane, podania imion i nazwisk lub nazw stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2. oznaczenia rodzaju pisma,
3. podania osnowy wniosku lub oświadczenia oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
4. podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5. wymienienia załączników

powinno zawierać wskazanie świadczenia, które ma być spełnione, oraz sposobu egzekucji, a do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.

Wskazanie świadczenia polega na opisaniu obowiązku dłużnika wynikającego z tytułu wykonawczego, czyli zapłaty kwoty, wydania rzeczy, nieprzeszkadzania w czynnościach. Wskazując na wydanie rzeczy, trzeba ją dokładnie opisać poprzez podanie wszystkich jej cech oraz w miarę możliwości numerów seryjnych, miejsca położenia.

Poprzez podanie sposobów egzekucji wierzyciel obowiązany jest do wskazania składników majątku, z których ma zostać przeprowadzona egzekucja. Sposobami egzekucji świadczeń pieniężnych są:

  • egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z rachunków bankowych,
  • egzekucja z innych wierzytelności,
  • egzekucja z innych praw majątkowych,
  • egzekucja z nieruchomości (uwaga - patrz: wniosek egzekucyjny z nieruchomości),
  • egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i użytkowania wieczystego,
  • egzekucja ze statków morskich.

Wskazanie konkretnych składników majątkowych dłużnika (miejsca pracy, nazwy banku dłużnika, wskazanie wierzytelności, pojazdu mechanicznego lub nieruchomości) zdecydowanie przyspiesza przeprowadzenie egzekucji.

Na szybkość egzekucji wpływa także wskazanie we wniosku egzekucyjnym identyfikatorów dłużnika - PESEL, NIP, REGON (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą), datę urodzenia, imiona rodziców itp.

Zgodnie z art. 126 § 2 w związku z art. 13 § 2 K.p.c. we wniosku egzekucyjnym musi być wskazany adres zamieszkania dłużnika. Nie musi być on równoznaczny z miejscem zameldowania.

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się do właściwego sądu lub komornika. Nowelą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie 28 grudnia 2007 r., wierzyciel uzyskał uprawnienie do złożenia wniosku egzekucyjnego do dowolnego komornika na ternie całego kraju. Jednakże komornik może odmówić przyjęcia wniosku, jeżeli zaległość w prowadzeniu spraw przekracza 6 miesięcy. Komornik, w którego obrębie właściwości terytorialnej zamieszkuje lub ma siedzibę dłużnik niejednokrotnie posiada już informacje o dłużniku i jego majątku, co może zdecydowanie przyśpieszyć przeprowadzenie egzekucji. Kierując wniosek do właściwego komornika unikniemy również zbiegu egzekucji i czasochłonnej procedury przekazywania akt egzekucyjnych.

Należy pamiętać, że od prawidłowości sformułowania wniosku egzekucyjnego zależy niejednokrotnie skuteczność i szybkość przeprowadzenia egzekucji.

Sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucyjnym:

Nieruchomość zajęta przez komornika ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji nie może zostać wyznaczony wcześniej niż po upływie miesiąca po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
W terminie wskazanym w obwieszczeniu o licytacji (dwa tygodnie przed licytacją) można oglądać zajętą nieruchomość oraz zapoznać się w sądzie z aktami postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji musi się znaleźć, przynajmniej na miesiąc przed jej terminem, w budynku sądowym i w lokalu organu gminy oraz, jeżeli wartość oszacowanej nieruchomości przekracza 50.000 zł, w dzienniku poczytnym danej miejscowości, w której znajduje się nieruchomość.

Przebieg licytacji nieruchomości:
Osoby przystępujące do licytacji zobowiązane są do złożenia rękojmi w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości. Rękojmia ta może zostać uiszczona w postaci gotówki, przelewem lub książeczki oszczędnościowej. Rękojmia złożona przez licytanta, który wygrał licytację, jest zatrzymywana i zaliczana na poczet ceny nieruchomości, pozostałym uczestnikom jest  ona zwracana. Licytacja odbywa się publicznie i pod nadzorem sędziego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby przebywające na licytacji w charakterze urzędowym, jak również licytant, który nie wykonał warunków wcześniejszej licytacji, jeżeli takowa była oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zgodą organu państwowego a takiego zezwolenia nie przedstawiły.

Już obecność jednego licytanta wystarcza, żeby licytacja się odbyła. Przetarg odbywa się ustnie. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania nieruchomości.

Jeżeli na pierwszej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu lub nie doszła ona do skutku, to kolejna - II licytacja - wyznaczana na wniosek wierzyciela. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania nieruchomości.

Postąpienie (przebicie) na licytacji nie może wynosić mniej niż 1% sumy wywołania (z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych). Po ustaniu postąpień, komornik informuje obecnych na licytacji, że po trzecim obwieszczeniu, dalsze postąpienia nie będą przyjmowane, trzy razy ogłosi uzyskaną do tej pory cenę za nieruchomość, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który podał najwyższą cenę. Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia przez licytanta, który wygrał licytacje. W postanowieniu podaje się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę licytacji i cenę nabycia. Jeżeli licytacja zakończy się w I etapie, sąd wzywa licytanta – nabywcę nieruchomości – aby w ciągu dwóch tygodni złożył do depozytu sądowego cenę nabycia z potrąceniem złożonej przez niego rękojmi. Termin uiszczenia w/w kwoty, na wniosek licytanta, może zostać wydłużony, jednak nie może on przekroczyć trzech miesięcy.

Po uprawomocnieniu się przybicia i spełnieniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie przenosi własność na nabywcę i jest podstawą do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w ewidencji gruntów i budynków oraz dokonania odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jak również jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenie nabywcy w posiadanie nieruchomości.
Gdyby z jakichś powodów nie doszło sfinalizowania transakcji, licytant traci rękojmię, a skutki licytacji wygasają. Należy również pamiętać, że nabywca nieruchomości w wyniku licytacji nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli II licytacja nie zakończy się sukcesem, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być rozpoczęta po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Przepisy - wybór

uoksie 17.06.2010Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 28.07.2016r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)


 


Poprzednia strona: Wzory wniosków
Następna strona: Kontakt